LOGIN
린나이 가스보일러
24시간 상담

전화:1661-8570

010-3055-8572

img_1585697474218_20200401083224192.jpg

 저녹스 R331(S)

2종 보일러

평수 용량 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식
26평이하 13,000kcal/h 420,000   410,000   500,000   590.000  
32평이하 16,000kcal/h  450,000 580,000  440,000 570,000 530,000 640,000 610.000 690,000
40평이하 20,000kcal/h 490.000  620,000  480,000 600,000 580,000 670,000 650.000 730,000
50평이하 25,000kcal/h  560.000 690,000  550,000 680,000 650,000 730,000 710.000 780,000
60평이하 30,000kcal/h         690,000 780,000 760.000 820,000
70평이하 36,000kcal/h         790,000 890,000 930,000 1,000,000
24시간 상담

전화:1661-8570

20200510_115438_1.png

 지원금20만원

RC510
평수 용량 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식
26평이하 13,000kcal/h 580.000
(지원금20만원선공재가)
  630,000       840,000  
32평이하 16,000kcal/h콘덴싱(18,000) 600,000
(지원금20만원선공재가)
790,000 700,000 800,000 790,000 870,000 850,000 930,000
40평이하 20,000kcal/h콘덴싱(22,000) 640,000
(지원금20만원선공재가)
820,000 750,000 850,000 840,000 920,000 890,000 980,000
50평이하 25,000kcal/h콘덴싱(27,000) 710,000
(지원금20만원선공재가)
870,000 820,000 920,000 920,000 1,000,000 970,000 1,050,000
60평이하 30,000kcal/h
콘덴싱(32,000)
770,000
(지원금20만원선공재가)
930,000 900,000 1,010,000 950,000 1,080,000 1,050,000 1,150,000
70평이하 36,000kcal/h콘덴싱(37,000) 900,000
(지원금20만원선공재가)
1,060,000 1,000,000 1,070,000 1,110,000 1,190,000 1,200,000 1,300,000
기존제품 회수, 배관청소무료, 보험증권발급, 설치비포함, 현금가임. 현금영수증/카드/세금계산서 "부가세별도"